“and now your song is on repeat and I’m dancin’ on to your heartbeat”

If you have known me long enough, you probably know that I have a big love for music. It does not necessarily mean that I have lots of knowledge about music either something like I can identify which genres are there or I excel in classical music knowing every single famous and historic musicians. I [...]

Những ngày cuối năm 2017

Hôm nay là 14/2/2018, cũng là 29 Tết. Mình ngồi gõ những dòng này đã là 20h GMT+3. Vậy nên hôm nay chính thức là giao thừa rồi. Ngày 29, mình đi ngoài đường, lên trường, ghé nhà cũ lấy nốt đồ còn lại, rồi về lại nhà mới, đứng trên metro, ngồi trên tram, [...]